Algemene voorwaarden

van AES Technische Groothandel als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
AES: de besloten vennootschap AES Technische Groothandel, die als zodanig partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten als omschreven in dit artikel.
Opdrachtgever: wederpartij of wederpartijen bij de hiervoor bedoelde overeenkomst of overeenkomsten.
Product: zaken, alsmede diensten, zoals verkoop, onderhoud, reparatie, advies en inspectie.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Tenzij door partijen schriftelijk anders worden overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen AES en opdrachtgever deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
2.2 Verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door AES uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van AES, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Opgaven en specificaties van AES betreffende eigenschappen, kwaliteit, afmeting en dergelijke van het product, voorkomende in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal en dergelijke, worden bij benadering verstrekt en binden AES niet.
3.3 Overeenkomsten zijn voor AES bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge toezeggingen door AES zijn niet bindend dan nadat en voor zover zij door AES schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Een overeenkomst die naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan door elk van de partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Als tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht genomen te worden. AES zal wegens opzegging nooit gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
3.5 AES zal, indien de overeenkomst met opdrachtgever ziet op het leveren van een dienst, zich naar beste kunnen inspannen om de dienst met zorg uit te voeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij naders overeengekomen.
3.6 Om een behoorlijk uitvoering van de overeenkomst door AES mogelijk te maken, zal de opdrachtgever steeds tijdig alle in redelijkheid door AES te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, inlichtingen, informatie en specificaties. Indien deze door opdrachtgever verstrekte informatie etc. onjuist of onvolledig blijkt te zijn, zal AES nimmer gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding in dat kader.

Artikel 4 : Prijzen

4.1 De door AES gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.
4.2 Meerkosten die voortvloeien uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht worden in de prijs doorberekend, voor zover deze aanvullingen en/of wijzigingen en de daarmee gepaard gaande prijswijziging uitdrukkelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
4.3 AES is gerechtigd tussentijds, na het sluiten van de overeenkomst, prijswijzigingen door te voeren indien kostprijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven.

Artikel 5: Levering

5.1 AES zal de zaken leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk bepaald is in de order. Indien de leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop AES de order heeft bevestigd. De levertijd heeft altijd een indicatief karakter en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan opdrachtgever aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.
5.2 Voor leveringen door onze eigen bezorgdienst met een orderwaarde onder de € 175,- brengen wij kleine order transportkosten in rekening á € 4,95 per order. Wij hebben het recht om deze bedragen jaarlijks te indexeren.
5.3 Indien op verzoek van de opdrachtgever levering wordt uitgesteld, ofwel wordt bespoedigd, dan heeft AES recht op vergoeding van de door haar uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de in artikel 13.3 omschreven rente over de prijs van in het uitstel betrokken zaken.

Artikel 6: Stalling

Indien de opdrachtgever het object of de onderdelen voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het object/de onderdelen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden gedurende 6 maanden. Na afloop van die periode komt AES het recht toe de gestalde zaken te vernietigen of af te voeren, waarbij de daaraan verbonden kosten in rekening zullen worden gebracht bij opdrachtgever. Daarnaast kan AES stallings- c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 AES blijft eigenaar van alle door haar op enig moment aan opdrachtgever geleverde zaken totdat de koopprijs en alle overige opeisbare vorderingen die AES op opdrachtgever mocht hebben uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen rente en kosten, volledig zijn voldaan. Zolang de hiervoor omschreven voldoening niet heeft plaatsgevonden zal de opdrachtgever de zaak niet mogen vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren.
7.2 In geval opdrachtgever enige verplichting jegens AES niet nakomt, is AES zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht AES terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.
7.3 Zolang de opdrachtgever enige verplichting jegens AES niet is nagekomen is opdrachtgever gehouden ervoor zorg te dragen dat aan de geleverde zaak op geen enkele wijze schade kan ontstaan en dient hij ervoor zorg te dragen dat het risico op schade zoveel mogelijk wordt beperkt en wordt verzekerd. Mocht de opdrachtgever niet aan deze zorgplicht hebben voldaan, dan komt eventuele schade aan geleverde zaken volledig voor zijn risico en rekening en is AES gerechtigd opdrachtgever hiervoor aansprakelijk te stellen.
7.4 Ook ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van opdrachtgever heeft AES het in 7.2 omschreven recht.
7.5 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever op verzoek van AES verplicht een naar het oordeel van AES voldoende zekerheid voor de volledige betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hieraan niet binnen de door AES gestelde termijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. AES heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 8: Retentierecht

AES kan het retentierecht uitoefenen op het object en/of op de materialen, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het object en/of de materialen van de opdrachtgever niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door AES verrichte werkzaamheden aan hetzelfde object of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit enige contractuele relatie met de opdrachtgever. AES kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil ter zake de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter.

Artikel 9: Reclame

9.1 Opdrachtgever heeft de plicht om binnen drie dagen na levering een aan hem geleverde zaak te controleren. Klachten jegens AES over het geleverde product dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk en aangetekend aan AES te worden medegedeeld. Met betrekking tot klachten over diensten, zoals advieswerkzaamheden, gelden dezelfde termijnen.
9.2 Reclames op geleverde gebruikte zaken worden door AES niet in behandeling genomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Reclames op geleverde zaken hebben geen invloed op reeds eerder geleverde zaken noch op te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen worden overgedragen ter uitvoering van één en dezelfde overeenkomst.
9.3 In het geval van een verborgen gebrek dient opdrachtgever binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek te reclameren middels een aangetekend schrijven aan AES.
9.4 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde te hebben ontvangen, geaccepteerd en goedgekeurd. Klachten over gebreken worden door AES niet in behandeling genomen indien opdrachtgever niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen en andere verplichtingen (waaronder de verplichting tot het invullen van het garantieformulier) nakomt jegens AES.
9.5 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft, niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan zijn de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel slechts van toepassing indien en voor zover deze niet in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen in toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan alle niet aan AES toe te rekenen omstandigheden die redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming of tijdige nakoming van de overeenkomst in de weg te staan, waaronder mede begrepen het geval dat AES de haar van haar leverancier gekochte zaken niet of niet tijdig ontvangt.
10.2 In geval van overmacht stelt AES opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis en is AES gerechtigd te harer keus de overeenkomst op te schorten dan wel schriftelijk te beëindigen, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht of schadevergoeding kan ontlenen.
10.3 In geval van opschorting van de overeenkomst door AES wegens tijdelijke overmacht, heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, noch om naderhand de prestatie van AES of de betaling aan AES te wijzigen.
10.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst door AES zal de overeenkomst, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, van rechtswege zijn ontbonden. Eventuele vooruitbetaalde termijnen zullen dan door AES aan opdrachtgever worden terugbetaald.

Artikel 11: Garantie

11.1 Met inachtneming van de navolgende bepalingen garandeert AES de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde zaken overeenkomstig de garantie van fabrikanten of derden waarvan hijzelf de zaken heeft gekocht en wel in die zin dat hij onderdelen of materialen waaraan gedurende de tijd waarvoor de fabrieksgarantie geldt, uit hoofde van een ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, voor zover die zaken zich in Nederland bevinden, kosteloos zal herstellen of vervangen, zulks te harer keuze. De fabrieksgarantievoorwaarden zullen tevoren of bij de levering door AES aan opdrachtgever overhandigd worden of op verzoek van opdrachtgever aan hem toegezonden worden.
11.2 Opdrachtgever verplicht zich om de geleverde zaken te gebruiken overeenkomstig de daarvoor geldende gebruiksaanwijzing.
11.3 Opdrachtgever is verplicht, op straffe van verval van de garantieverplichting aan AES, een geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking per aangetekend schrijven ter kennisneming van AES te brengen. Opdrachtgever is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voor zover AES zulks verlangt, het betrokken onderdeel vrachtvrij aan AES terug te zenden. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van AES.
11.4 De garantieverplichting van AES vervalt, indien opdrachtgever, respectievelijk zijn personeel of daarmee gelijk te stellen derden, de zaken niet conform de aanwijzingen en voorschriften of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld, indien opdrachtgever de zaken voor andere dan normale bedrijfsuitoefening waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend, indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van AES herstellingen of veranderingen door anderen dan AES heeft laten verrichten en AES niet in de gelegenheid wordt gesteld om de gebreken alsnog te verhelpen in haar eigen werkplaats.
11.5 Garanties zijn uitgesloten en worden door AES niet afgegeven met betrekking tot te verrichten diensten, zoals advieswerkzaamheden. Deze diensten hebben altijd het karakter van een inspanningsverplichting en kunnen immers als resultaatverplichting worden beschouwd
11.6 De garantieverplichting van AES vervalt indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Opdrachtgever heeft niet het recht betaling te weigeren op de grond dat AES zijn garantieverplichtingen nog niet of niet volledig is nagekomen.
11.7 In geval AES haar garantieverplichting niet nakomt is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat opdrachtgever AES schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gesteld waarin AES alsnog aan haar garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
11.8 De garantieduur voor geleverde onderdelen is 12 maanden of 50.000 kilometer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en op voorwaarde dat de onderdelen volgens voorschrift zijn gemonteerd en aangesloten. De garantie heeft alleen betrekking op de onderdelen zelf.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van AES is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichting.
12.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van AES, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1, is aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur die betrekking heeft op de levering c.q. de deellevering waaruit de schade voortvloeit. Niet voor vergoeding in aanmerking komen bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld begrepen stagnatieschade en gederfde winst), opzichtschade en schade door opzet of roekeloosheid van hulppersonen. Onder het schadebedrag zoals bedoeld in dit artikel is nadrukkelijk tevens begrepen een eventuele terugbetalingsverplichting aan de zijde van AES.
12.3 Opdrachtgever is gehouden AES te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van AES in deze voorwaarden in verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
12.4 In het geval de opdrachtgever producten van AES verwerkt in eigen producten of fabricaten gaat daarmee de aansprakelijkheid voor het door AES geleverde product over op de opdrachtgever die AES ter zake uitdrukkelijk dient te vrijwaren.

Artikel 13: Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.2 Alle betalingen zullen zonder aftrek of schuldvergelijking moeten geschieden ten kantore van AES of op een door haar aan te wijzen bankrekening.
13.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft AES zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1,25% per maand, waarbij een gedeelte van een maand telt voor een gehele maand. Daarnaast heeft AES het recht alle op de inning van haar vorderingen vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, zulks met een minimum van € 250,-.
13.4 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft, niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan geldt voor de berekening van de verschuldigde incassokosten het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
13.5 Facturen worden standaard digitaal verzonden. Voor facturatie per post brengt AES € 1,50 per factuur in rekening.

Artikel 14: Ontbinding

14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst aan schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
14.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door AES geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 15: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd zullen worden onderworpen aan het oordeel van het burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van AES tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 16: Wijzigingsbeding

AES is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien de opdrachtgever daardoor niet onevenredig zwaar wordt benadeeld en voor zover wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Artikel 17: Toepasselijke recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

V4