Privacy statement

AES Technisch Groothandel is uw regionale partner in materialen voor de agrarische, automotive, industriële en maritieme sector Daarbij verwerkt AES Technische Groothandel als verantwoordelijke persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom AES Technische Groothandel, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt AES Technische Groothandel zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. ‘Direct’ betekent bijvoorbeeld een naam. ‘Indirect’ betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij ‘indirect’ aan bijvoorbeeld een IP adres.

Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?

Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot:

Bezoekers van de website www.webshop.aes-tg.nl en www.aes-tg.nl.

Klanten (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak)

Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak).

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

AES Technische Groothandel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van diensten

AES Technische Groothandel verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten. AES verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, namen van contactpersonen. AES mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

Facturering

AES Technische Groothandel verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen. AES verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen.

Administratie

AES Technische Groothandel verwerkt persoonsgegevens in het kader van klantadministratie en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden.

AES Technische Groothandel verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens, machtigingen financiële brieven. AES Technische Groothandel mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

Gebruik van webshop

AES Technische Groothandel verwerkt persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de webshop. AES Technische Groothandel verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoord.

AES mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten.

Marketing

AES Technische Groothandel verwerkt persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden. Zo kan AES Technische Groothandel contact met klanten opnemen om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om nieuwsbrieven aan te verzenden.

AES Technische Groothandel verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen, mailing voorkeuren.

AES Technische Groothandel mag hiervoor persoonsgegevens verwerken van personen die hiervoor toestemming hebben gegeven of voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van AES Technische Groothandel. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en op ieder moment, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.  .

Marktonderzoek en productontwikkeling

AES Technische Groothandel verwerkt persoonsgegevens voor ontwikkeling en optimalisatie van haar diensten. Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marktonderzoek. AES Technische Groothandel verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Indien u vragen of klachten heeft over cookies kunt u contact opnemen met AES Technische Groothandel 0532 63 11 11.

Ontvangers van persoonsgegevens

AES Technische Groothandel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt bij ons inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met: marketing@aes-tg.nl

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

AES Technische Groothandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van zowel technische- als organisatorische maatregelen zijn: encryptie van gegevens, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de persoonsgegevens, enzovoorts. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven onder 5 omschreven en niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of toegestaan.

Heeft u klachten?

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen aan marketing@aes-tg.nl. Wij zijn u graag van dienst. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

Contactgegevens

AES Technische Groothandel, Havenstraat 18, 8304 AH Emmeloord, Tel. 0527-63 11 11.

Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?

AES Technische Groothandel kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van het Privacy Statement (met datum).

Datum van publicatie 13-12-2021